1. Klient võib kaebuse esitada Osaühingule mis tahes vormis, isiklikult või esindaja kaudu.

2. Osaühingu ja Kliendi vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

3. Juhul, kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel suulise kaebuse alusel lahendada, esitab Klient Osaühingule kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuse, milles tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel kaebus esitatakse. Kui Klient viitab kaebuses dokumendile, mis ei ole Osaühingule vabalt kättesaadav, tuleb andmeid kajastav dokument lisada kaebusele.

4. Osaühing kinnitab kaebuse vastuvõtmist samas vormis, millises kaebus esitati ning Klienti teavitatakse koheselt e-maili teel kaebuse menetlusse võtmisest ning menetluse tähtaegadest või kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest koos põhjendustega keeldumise kohta.

5. Osaühingu juhatus vaatab kaebuse läbi 15 kalendripäeva jooksul kaebuse saamisest. Kui ettenähtud tähtaja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, teavitatakse klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetluse pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.

6. Kui Osaühing ja Klient ei jõua kokkuleppele, teavitatalse sellest Klienti kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis, lisades informatsiooni, kohtuvälise lahendamise või muudest edasikaebamise võimalustest koos sellise menetleja kontaktandmetega.

7. Osaühingu üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (aadress Sakala 4, 15030 Tallinn, telefon 6680 500, faks 6680 501, e- post info(at)fi.ee).

8. Osaühingu ja Kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust.

Kontakt
  • Tel: +372 58 459 459
  • E-mail: info@kinnistulaen.ee